C O N T R A C T C UR S DE BAZA           EXTENSII GENE    FIR CU FIR .

T E R M E N I S I C O N D I T I I .

I.   PREAMBUL

 

Întrucât, Firma EVIDENT ONLINE SRL prestează servicii de formare în EXTENSIA GENELOR pentru dobândirea abilităților specifice pentru realizarea unei proceduri de extensie a genelor fir cu fir și oferă de cursuri prin intermedmediul www.evidentlashacademy.ro iar dumneavoastră, în calitate de utilizator al paginii web www.evidentlashacademy.ro acceptant al ofertei postate cu intenția de a frecventa cursurile puse la dispoziție de aceasta, în baza dispozițiilor din Codul Civil, precum și a dispozițiilor privind încheierea contractelor prin intermediul unui site, părțile au convenit de bună voie încheierea unui raport juridic, în următoarele condiții:

II.    Părțile contractante

Prezentele termene și condiții reglementează relația contractuală dintre dumneavoastră, în calitate de Cursant și Firma EVIDENT ONLINE SRL, cu sediul social situat în Bucuresti, Sector 6, Prelungirea Ghencea, Nr. 65b, Parter, Lot 70, Bloc C1,  Scara 3,  înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.  J40/13633/05.11.2015,  având CIF 35205149, reprezentată legal de Zaharia Ruxandra Monica, e-mail zruxandramonica@gmail.com, telefon 0786489999, în calitate de Trainer.

 

În situația în care aveți vârsta cuprinsă între 16-18 ani, pentru a participa la curs este necesară completarea și semnarea unei declarații privind acordul reprezentantului legal (părinte, tutore etc.) ce se va înmâna Trainerului în prima zi de curs. Declarația se găsește anexată la prezentul contract.

 

Contractul încheiat în mediul online
Acceptarea ofertei de curs propuse de către Trainer prin intermediul site-ului reprezintă acceptarea încheierii contractului de formare în tehnica in domeniul extensiilor de gene prin mijloace de comunicare la distanță.
Acceptarea ofertei se realizează prin plata avansului prevăzut pentru cursul de formare ales. Alegerea cursului, a perioadei și efectuarea plății se vor face prin intermediul secțiunii de booking de pe

IV.    Momentul încheierii contractului

Contract intră în vigoare odată cu plata avansului. Comanda privind cursul ales va deveni o rezervare fermă, iar condițiile prezentului contract vor intra în vigoare, doar după achitarea prețului afișat pe site pentru oferta selectată și după transmiterea confirmării finale de rezervare prin mijloacele convenite (e-mail sau alte date de contact oferite). În cazul în care Trainerul nu poate confirma rezervarea, suma achitată va fi restituită integral sau se vor propune variante alternative.

V.   OBIECTUL CONTRACTULUI.
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către Trainer, în favoarea Cursantului, a activităților de formare în domeniul extensiilor de gene sub formă de livrare curs, în schimbul unui preț.
Conținutul cursului și modalitatea de predare sunt detaliate în Anexa 1 – Ofertă curs, ce face parte integrantă din prezentul
Cursul va fi predat în locația pusă la dispoziție de către

 

VI.    DURATA CONTRACTULUI.

6.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării lui și este valabil până la data finalizării cursului, respectiv data ultimei zile de curs.

2. Părțile pot conveni de comun acord modificarea perioadei contractuale prin încheierea unui act adițional.

6.3. Durata cursului este prevăzută prin Anexa nr. 1 – Ofertă curs.

 

VII.     PREȚ ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
În schimbul prestării serviciilor agreate, Cursantul se obligă să achite un preț în cuantum total de
CURS DE BAZA PREMIUM LASHARTIST NIVEL 1 – 2897 RON(curs cu kit) si 2500 ron (curs fara kit)
CURS DE BAZA PREMIUM LASH&BROW ARTIST NIVEL 1 – 4500 LEI (KIT INCLUS PENTRU APLICARE EXTENSII DE GENE SI STILIZARE SPRANCENE)
CURS VIP PREMIUM MEGAVOLUME 5D-15D – NIVEL 2 – 2500 LEI (FARA KIT)
CURS PREMIUM MEGAVOLUME 5D-15D – NIVEL 2- 2000LEI (FARA KIT)
CURS PERFECTIONARE IDEAL VOLUME 2D-4D – NIVEL 2 – 1679 LEI (FARA KIT)
CURS LAMINARE GENE 2000 LEI (KIT INCLUS)
CURS LAMINARE SPRANCENE 2000 LEI (KIT INCLUS)
CURS ARHITECTURA SPRANCENELOR 1500 LEI (KIT INCLUS)

Plata prețului se va efectua sub formă de avans și diferență preț, respectând următoarele termene de plată:

avans în cuantum de 700 RON ce se achită la momentul înscrierii;
diferența de preț ce se va achita in PRIMA ZI a cursului, inainte de inceperea acestuia;
Avansul se va achita prin intermediul siteuluievidentlashacademy.ro, iar

diferența de preț se va achita prin orice mijloc de plată agreat de părți, fie numerar, fie prin plata cu cardul sau transfer bancar.

Avansul reprezintă rezervarea unui loc la cursul pentru care a optat Cursantul, rezervare ce are loc odată cu semnarea În cazul în care Cursantul nu mai dorește să participe la cursul prestat de Trainer, avansul achitat NU SE RESTITUIE!
În situația în care cursul este anulat de către Trainer, acesta va restitui sumele percepute cu titlu de preț sau va oferi posibilitatea efectuării cursului într-o altă
Neplata prețului la termen și în condițiile prevăzute în contract, dă dreptul Trainerului la eliminarea cursantului din sesiunea respectiva de curs.
În situația în care Cursantul nu poate participa la sesiunile de curs din motive de sănătate ce fac imposibilă deplasarea sa, cum este, dar fără a se limita, situația îmbolnăvirii cu virusul sars-cov-2, acesta poate opta pentru reprogramarea cursului pentru o sesiune ulterioară, în care Trainerul efectuează același curs cu altă grupă de cursanți.
Neprezentarea Cursantului, din motive personale, la oricare dintre zilele de curs, nu oferă acestuia dreptul de a recupera avansul

VIII.     DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

8.1. 1. Drepturile Trainerului:

să i se achite în mod integral prețul pentru serviciile prestate;
să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea activităților de curs;
8.1.2. Obligațiile Trainerului:
să asigure organizarea și livrarea cursului, a pauzelor de masă și de cafea, în funcție de condițiile precizate în oferta de servicii, cu un personal calificat și experimentat;
să asigure Cursantului o formare de calitate, compatibilă cu nivelul de curs optat de către Cursant;

с. să pună la dispoziție o sală de curs care să ofere facilitățile necesare pentru desfășurarea        activităților și care să răspundă normelor de siguranță și protecția muncii;

d.să asigure resursele necesare desfășurării cursului și materialele de curs, cu excepția celor necesare a fi procurate de către Cursant;

e.să îi predea Cursantului la finalizarea cursului o diplomă de participare

8.2.1.  Drepturile Cursantului:
să fie informat cu privire la modul de desfășurare a cursului;
să solicite informații, indicații și eventuale resurse necesare pentru îmbunătățirea abilităților deprinse pe perioada cursului;
să primească diplomă de finalizare a cursului la încetarea
8.2.2.  Obligațiile Cursantului:
să asigure frecventarea cursului conform programului prezentat în oferta de curs;
să comunice cu cel puțin 7 zile înainte, prin telefon sau whatsap ,sau orice modalitate de comunicare agreată între părți, despre orice motiv care împiedică prezența sa  la sesiunea de
să depună toate eforturile fizice și intelectuale rezonabile pentru atât pentru îndeplinirea întocmai și la timp a activităților practice pregătite de către Trainer, sub îndrumarea acestuia, cât și pentru însușirea noțiunilor
să aibă un un comportament disciplinat pe parcursul sesiunilor de curs și să respecte indicațiile Trainerului;
să foloseasca materialele si ustensilele oferite la curs, responsabil si corespunzator, sa pastreze curatenia la locul de practica;
să achite prețul aferent serviciilor prestate, la termenele și în condițiile convenite prin prezentul

IX.    Proprietate intelectuală. Dreptul la imagine. Dreptul la portofoliu
Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, tehnicilor, informațiilor și a oricăror materiale audio, video sau software folosit de către Trainer în procesul de formare aparțin Trainerului sau titularului de drept ce i-a conferit drept de folosință acestuia, Cursantul fiind obligat să respecte aceste
Este interzisă reproducerea, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menționate în 9.1. În cazul în care Cursantul încalcă această obligație, el va răspunde în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
Cursantul este de acord ca Trainerul să îl fotografieze pe perioada desfășurării cursului și îi conferă dreptul acestuia de a folosi materialele fotografice realizate în scopuri publicitare precum: promovarea cursului în portofoliul propriu, postare prin intermediul paginii web al Trainerului și/sau site-uri web de specialitate, postare pe canalele de social media

X.    ACORD DE CONFIDENȚIALITATE.
Părțile vor păstra confidențialitatea și nu vor divulga către terțe părți Informațiile Confidențiale provenite de la oricare din ele și vor folosi aceste informații numai pentru scopurile prezentului
Prin Informație Confidențială se înțelege orice informație orală, scrisă sau orice altă formă de materializare care nu a fost dezvăluită publicului (prin mijloace de informare în masă sau prin alte metode care permit accesul publicului larg), primită sau aflată de către părți, direct sau indirect în cursul activității ce face obiectul prezentului Contract, informație care se referă la oricare din părți, portofoliu de creații intelectuale, prețuri, procesul de lucru, precum și orice informație calificată drept confidențială și identificată și anunţată ca atare de către una din părţi celeilalte părţi la prezentul
Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și va avea în vedere numai acele informații necesare în vederea îndeplinirii contractului, nerespectarea obligației atrăgând răspunderea contractuală.

XI.    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.
În cazul nerespectării de către oricare dintre părți a prevederilor contractuale, partea păgubită este îndreptăţită la plata de daune-interese, concomitent cu rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile, fără alte notificări prealabile adresate părții în culpă, partea prejudiciată considerând contractul reziliat de plin
Trainerul nu răspunde pentru serviciile prestate în situația în care Cursantul nu și-a ales un nivel de curs conform cu nivelul abilităților sale, acesta fiind răspunzător de pachetul de curs pe care l-a ales din oferta de cursuri prezentată pe site-ul
Trainerul nu răspunde de modul de executare a tehnicilor învățate, atunci când Cursantul nu execută aceste tehnici conform celor predate în cadrul cursului și nu respectă condițiile impuse prin cele arătate în cadrul cursului de către Trainer, Trainerul fiind ținut răspunzător doar de conținutul cursului
XII.     ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui instanţe judecătoreşti: prin ajungerea la termen; b. acordul comun al părților; c. denunțare unilaterală, cu condiția notificării prealabile în scris a celeilalte părți cu cel puțin 10 de zile înainte. d. reziliere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor asumate, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 10 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile

XIII.     FORȚA MAJORĂ
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor
Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IVX. NOTIFICĂRI
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris prin intermediul poștei electronice indicate de către părți sau prin intermediul poștei Datele de contact ale Trainerului sunt cele indicate la art.II, iar datele Cursantului sunt cele furnizate prin intermediul formularului de rezervare loc curs.
În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această
Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele

XV.  LITIGII
Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul

 

XVI.  CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii
Termenii și condițiile prezentului contract au fost comunicate Cursantului odată cu confirmarea înscrierii în cadrul

Trainer,

EVIDENT ONLINE SRL,

Zaharia Ruxandra Monica

 

A C O R D

R E PR E Z E N T A N T L E G A L .

M I NO R I 1 6 – 1 8 A N I

*Se completează doar în cazul cursanților ce au vârsta curpinsă între 16 -18 ani și se prezintă Trainerului în prima zi de curs.

 

 

DECLARAȚIE ACORD PĂRINTE PENTRU CURSANTUL MINOR

 

 

Subsemnatul,                                                                                                                                  , domiciliat în

                                                                                                                                                            , identificat prin CI/BI/P seria                                     , nr.                  , având CNP                                                                         , în calitate de reprezentant legal al Cursantului         , confirm că am citit termenii și condițiile contractului de formare in domeniul extensiilor de gene fir cu fir. prestat de cătreFirma ARDOR ONLINE SRL, cu sediul social situat în Bucuresti, Sector 6, Prelungirea Ghencea, Nr. 65b, Parter, Lot 70, Bloc C1,  Scara 3,  înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.  J40/13633/05.11.2015,  având CIF 35205149 si ZAHARIA RUXANDRA MONICA în calitate de Trainer, și că sunt de acord ca minorul să participe cursul selectat.

Data      Semnătura